Vương Triều Tranh Bá

Cường hóa trang bị

 [Tính Năng] Cường Hóa Trang Bị

Cường hóa trang bị là tính năng cơ bản để nâng cao sức mạnh của tướng.Bài viết sau đây sẽ giới thiệu chi tiết cho Chúa Công được biết.

1.Cường Hóa

Để cường hóa trang bị, Chúa Công có thể chọn tính năng Trang Bị để chọn trang bị muốn cường hóa

 

Chọn trang bị sau đó ấn cường hóa

 

 

Mỗi lần cường hóa tốn Đá Cường Hóa và Tinh Thạch tùy theo cấp cường hóa sẽ yêu cầu số lượng và Tinh Thạch khác nhau, Lv nhân vật, tối đa + 12

Đá Cường Hóa nhận được khi tham gia hoạt động Vượt Ải Chém Tướng , mở rương trong phụ bản, có thể mua bằng KNB với giá 1  KNB = 1 Đá cường hóa.

Tinh Thạch có 6 loại khác nhau:

-Tinh Thạch Trắng cường hóa trang bị +1, + 2

-Tinh Thạch Lục cường hóa trang bị + 3 ,+4

-Tinh Thạch Lam cường hóa trang bị +5, +6

-Tinh Thạch Tím cường hóa trang bị +7, +8

-Tinh Thạch Cam cường hóa trang bị + 9, +10

-Tinh Thạch Đỏ cường hóa trang bị + 11, +12

Các Tinh Thạch  có thể nhận qua các hoạt động trong ingame,có thể mua bằng KNB trong Shop Tinh Thạch.