Vương Triều Tranh Bá

Đua Cấp Nhận Quà

Nội dung:

- Đạt đến level yêu cầu có thể nhận thưởng:

Level Item 1 Số lượng Hình Ảnh Item 2 Số lượng Hình Ảnh Item 3 Số lượng Hình Ảnh
8  Lương Thảo  50000    Gỗ  50000   Phù Bộ Binh 1  3  
12  Lương Thảo  10 vạn    Gỗ  10 vạn   Phù Bộ Binh 1  5  
15  Thuốc công  2    Thuốc thủ  2    Phù Bộ Binh 1  5  
18  Thuốc Sinh Mệnh  2    Thuốc Thống Soái  2    Phù Bộ Binh 1  10  
22  Rương Binh Phù 2  3    Đá Tẩy luyện  30    Tinh Thạch Lục  30  
28  Rương Binh Phù 2  3    Đá Cường Hóa  300    Tinh Thạch Lam  30  
33  Rương Binh Phù 2  3    Đá Tăng Bậc  200    Tinh Thạch Tím  30  
38  Lương Thảo  100 vạn    Gỗ   100 vạn    Hồn Ngọc  1000  
43  Lương Thảo  150 vạn    Gỗ  150 vạn    Hồn Ngọc  1000  
48  Lương Thảo  200 vạn    Gỗ  200 vạn    Hồn Ngọc  2000  
53  Lương Thảo  250 vạn    Gỗ  250 vạn    Hồn Ngọc  2000  
58  Lương Thảo  300 vạn    Gỗ  300 vạn    Hồn Ngọc  3000