Vương Triều Tranh Bá

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng là thừa tướng, nhà chính trị, ngoại giao và cũng là nhà chế tạo nổi tiếng bậc nhất thời tam quốc. người góp công lớn trong việc lập ra nhà Thục và hình thành thế chân vạc trong tam quốc