Vương Triều Tranh Bá

Giới thiệu tướng

Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng là thừa tướng, nhà chính trị, ngoại giao và cũng là nhà chế tạo nổi tiếng bậc nhất thời tam quốc. người góp công lớn trong việc lập ra nhà Thục và hình thành thế chân vạc trong tam quốc Xem thêm
Quách Gia
Quách Gia
Quách Gia- Một trong những quân sư tài ba nhất dưới trướng Tào Tháo. Có công rất lớn trong việc đặt nền tảng cho nhà Ngụy sau này Xem thêm
Tào Tháo
Tào Tháo
Nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc Xem thêm
Quan Vũ
Quan Vũ
Ngũ hổ tướng nhà Thục Xem thêm
Lữ Bố
Lữ Bố
Lữ Bố- Danh tướng thời tam quốc. Nổi tiếng về sức mạnh và võ lực, đã từng một mình đánh cân sức với 3 anh em nhà Lưu-Quan-Trương ở Hổ Lao Quan Xem thêm
Chu Du
Chu Du
Đô đốc nước Ngô. Người chỉ huy chiến dịch Xích Bích lưu danh sử sách Xem thêm
Gia Cát Lượng
Quách Gia
Tào Tháo
Quan Vũ
Lữ Bố
Chu Du

Thư viện