Vương Triều Tranh Bá

Nạp Đơn

 Mô tả:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công chuyển KNB vào game theo gói nạp tương ứng sẽ được nhận thưởng

Lưu ý: Lấy ingame làm chuẩn trong trường hợp có khiếu nại xảy ra

Nội dung sự kiện:

Gói ( KNB )

Item 1

Số Lượng

Hình Ảnh

Item 2

Số Lượng

Hình Ảnh

Item 3

Số Lượng

Hình Ảnh

120

 Đá Tẩy Luyện

10

 

 Đá Cường Hóa

 10

 

 Túi Tài Nguyên Lớn

 1

 

600

 Rương Mảnh 6 sao

1

 

  Đá Tẩy Luyện

15

 

Đá Cường Hóa 

30

 

1800

 Đá Tẩy Luyện

50

 

Đá Cường Hóa 

 200

 

 Túi Tài Nguyên Lớn

 3

 

3000

 Rương Mảnh 6 sao

 1

 

 Đá Tẩy Luyện 

 80

 

 Đá Cường Hóa

200

 

6000

Rương Mảnh 7 Sao

2

 

 Đá Tẩy Luyện 

 200

 

Đá Cường Hóa 

600

 

12000

Rương Mảnh 7 Sao

 4

 

  Đá Tẩy Luyện

 300

 

Đá Cường Hóa 

 1000