Vương Triều Tranh Bá

Quỹ Đầu Tư

 Chân Cơ xin giới thiệu các chúa công Quỹ Đầu Tư cực hấp dẫn:

Quỹ Trưởng Thành:

Điều kiện: Chúa Công đạt đến VIP 3 sẽ được mua

Quỹ Chinh Chiến:

 Chúa Công nạp vào game 5000 KNB sẽ được mua