Vương Triều Tranh Bá

Tiêu Phí Nhận Quà

 Mô tả:

Trong thời gian sự kiện, tiêu phí KNB đạt mốc nhận thưởng

Lưu ý: Lấy ingame làm chuẩn trong trường hợp có khiếu nại thắc mắc

Nội dung sự kiện:

Mốc Tiêu ( KNB ) Item 1 Số Lượng Hình Ảnh Item 2 Số Lượng Hình Ảnh Item 3 Số Lượng Hình Ảnh Item 4 Số Lượng Hình Ảnh
1000 Rương Vàng 1   Lương Thảo ( Đại ) 5   Gỗ ( Lớn ) 5   Thần Thư 5  
2000 Rương Vàng 1   Lương Thảo ( Đại ) 20   Gỗ ( Lớn ) 20   Thần Thư 20  
5000 Rương Vàng 2   Lương Thảo ( Đại ) 20   Gỗ ( Lớn ) 20   Thần Thư 20  
10000 Rương Vàng 3   Lương Thảo ( Đại ) 20   Gỗ ( Lớn ) 20   Thần Thư 20  
20000 Rương Vàng 3   Lương Thảo ( Đại ) 20   Gỗ ( Lớn ) 20   Thần Thư 20  
40000 Rương Vàng 4   Lương Thảo ( Đại ) 50   Gỗ ( Lớn ) 50   Thần Thư 100  
60000 Rương Vàng 4   Lương Thảo ( Đại ) 50   Gỗ ( Lớn ) 50   Thần Thư 100  
120000 Rương Vàng 5   Lương Thảo ( Đại ) 50   Gỗ ( Lớn ) 50   Thần Thư 100  
180000 Rương Vàng 5   Lương Thảo ( Đại ) 50   Gỗ ( Lớn ) 50   Thần Thư 100  
220000 Rương Vàng 6   Lương Thảo ( Đại ) 100   Gỗ ( Lớn ) 100   Thần Thư 250  
300000 Rương Vàng 6   Lương Thảo ( Đại ) 100   Gỗ ( Lớn ) 100   Thần Thư 250  
400000 Rương Vàng 7   Lương Thảo ( Đại ) 100   Gỗ ( Lớn ) 100   Thần Thư 250  
450000 Rương Vàng 7   Lương Thảo ( Đại ) 100   Gỗ ( Lớn ) 100   Thần Thư 250