Vương Triều Tranh Bá

Tỷ lệ quy đổi

 Chân Cơ xin giới thiệu với các chúa công Tỷ Lệ Quy Đổi của game:

1. Từ thẻ GATE sang GG POINT:

 

 

2. Từ ví Ngân Lượng:

 

 

3. Từ ATM: