Vương Triều Tranh Bá

Vương Triều Tranh Bá chính thức ra mắt

Kính chào các Chúa Công!!

Vương Triều Tranh Bá chính thức ra mắt, đưa các vị chúa công trở về thời nhà Hán đầy hỗn loạn, nơi các vị chúa công sẽ chọn cho mình một trong 4 thế lực Quần - Ngụy - Thục - Ngô  DỰNG XÂY BÁ NGHIỆP - THỐNG NHẤT TAM QUỐC

Chúa công sẽ chọn thế lực "Quần" với Lữ Bố dũng mãnh vô song muôn người không địch nổi, Ngụy với gian hùng Tào Tháo cùng Hạ Hầu Đôn, Thục với "Ngũ Hổ Tướng" và tuyệt trí Gia Cát Lượng hay nhà Ngô với minh quân Tôn Quyền + đô đốc lừng danh Chu Du.

Tất cả sẽ nằm ở sự lựa chọn của chúa công để bước trên con đường THỐNG NHẤT TAM QUỐC