Vương Triều Tranh Bá

Chiêu Mộ Thần Tướng

Mô tả:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chuyển KNB vào game đạt mốc sẽ nhận thưởng.

Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng mỗi mốc 1 lần trong suốt sự kiện

Nội dung sự kiện: 

Mốc nạp ( KNB )

Item 1

Số lượng

Hình Ảnh

Item 2

Số lượng

Hình Ảnh

Item 3

Số lượng

Hình Ảnh

500  Thần Thư   Đá Cường Hóa   10    Túi Ngọc Cấp 1  

1000

Đá Tăng Bậc   50   Đá Tẩy Luyện   20   Túi Ngọc Cấp 1   5  
2000 Rương Mảnh 6 Sao   2   Lệnh Chiêu Mộ Trung     Túi Ngọc Cấp 1  5  
3000 Rương Mảnh 6 Sao     Lệnh Chiêu Mộ Trung     Túi Ngọc Cấp 1  
4000  Rương Mảnh 7 Sao    Lệnh Chiêu Mộ Trung    Túi Ngọc Cấp 1  8  
6000  Rương Mảnh 7 Sao     Lệnh Chiêu Mộ Trung    Túi Ngọc Cấp 2  4  
10000  Rương Mảnh 7 Sao     Túi Ngọc Cấp 2    KNB Rút 10 Lần   1  
20000   Rương Mảnh 7 Sao    Túi Ngọc Cấp 2  
KNB Rút 10 Lần  
 1  
30000   Rương Mảnh 7 Sao  4   Túi Ngọc Cấp 2   10   KNB Rút 10 Lần    2  
60000  Rương Mảnh 7 Sao    Túi Ngọc Cấp 3   20   KNB Rút 10 Lần    
100000  Rương Tướng 7 Sao     Túi Ngọc Cấp 3  30     KNB Rút 10 Lần   4  
200000 Rương Tướng 7 Sao     Túi Ngọc Cấp 3   40    KNB Rút 10 Lần    
250000 Rương Tướng 7 Sao      Túi Ngọc Cấp 3   50    KNB Rút 10 Lần  10