Vương Triều Tranh Bá

Công Thành Xưng Đế

 Trong thời gian hoạt động, chúa công tham gia tấn công các thành trì cấp 5, 6 và Lạc Dương ngoài quan ải đầu tiên sẽ nhận thưởng:

 

Chiếm thành cấp 5 đầu tiên: Chúa công tham gia được nhận 400 KNB

Công chiếm quan ải đầu tiên: Chúa công được nhận 500 KNB, Chiến Công hạng 1 và Vũ khí Tím x1

Chiếm thành cấp 6 đầu tiên: Chúa công tham gia được nhận 800 KNB

Chiếm Lạc Dương đầu tiên: Chúa công tham gia được nhận 1000 KNB, Chiến Công hạng 1 và Giáp Cam x1